Rutiner och skolvardag

Trivsel och regler

Trivseln i skolan bottnar i vår värdegrund som avspeglas i vår dagliga verksamhet och konkretiseras i vårt bemötande av varandra. Studiemiljön i GGs är en trygg och öppen gemenskap med plats för en mångfald av tankar, frågor, känslor och åsikter. Vi vill skapa en gemenskap där alla är delaktiga, respekteras för dem de är, är trygga och kan vara sig själva.

Skolan är en social och kulturell mötesplats där vi tar hänsyn till varandra. Respekt för den enskilda individen, förståelse för olika livsstilar, synsätt och åsikter är grundstenarna för hela vår verksamhet. Vi bemöter varandra med respekt, medmänsklighet, vänlighet och visar att vi bryr oss om varandra samt inkluderar alla. Vi är måna om att skapa en skola där arbetet för jämställdhet och jämlikhet genomsyrar hela vår skolkultur. 

Som stöd för trivseln i skolan finns jämlikhetsplanen och vår handlings- och åtgärdsplan vid diskriminering, trakasserier, kränkande behandling. 

Handlings- och åtgärdsplan vid diskriminering, trakasserier, kränkande behandling

Anonym anmälan om osakligt beteende

Skolans ordningsregler gäller i skolan och under tillställningar, exkursioner och studieresor som arrangeras av skolan. Ordningsreglerna styrs och stöds av lagar: 

  1. Jag tar ansvar för en trygg studiemiljö och jag är skyldig att meddela skolans personal om jag upptäcker något som hotar tryggheten. (Gymnasielag 21 § 1998/629)
  2. Jag tar inte med mig föremål eller ämnen som är förbjudna enligt lag eller sådana som kan hota andras säkerhet. (Gymnasielag 21 § 1998/629, Tobakslag 74 § 2016/549, Alkohollag 58§ 1993/1143)
  3. Jag är skyldig att delta i undervisningen om jag inte beviljats befrielse från den. (Gymnasielag 25 § 1998/629)
  4. Jag bryter inte mot ordningen och jag uppför mig inte olämpligt mot andra. (Gymnasielag 26 § 1998/629)
  5. Jag ersätter de skador jag åsamkar skolans egendom. (Skadeståndslag 2 kap 1 § 2 § 3 § 412/1974)
  6. Jag stör inte undervisningen och annan av skolan ordnad verksamhet. (Gymnasielag 26 § 1998/629)
  7. Jag gör mig inte skyldig till fusk så som plagiat och jag bryter inte mot upphovsrätten. (Gymnasielag 26 § 1998/629, Upphovsrättslag § 11 1961/404)
  8. Jag använder inte tobaksprodukter, alkohol eller andra rusmedel under skoltid, på skolområdet eller under andra skolevenemang. (Tobakslag 74 § 2016/549, Alkohollag 58§ 1993/1143
  9. Jag varken fotograferar, filmar eller på annat sätt spelar in och publicerar material i syfte att kränka andra studerande eller personal. (Strafflag 24 kap 8 § 1889/39)

Frånvaro

Enligt gymnasielagen §25 är det närvaroplikt vid alla lektioner i gymnasiet och vid alla andra evenemang och samlingar som arrangeras i skolan. Därför behöver du anhålla om ledighet och anmäla om frånvaro om du är sjuk eller förhindrad att delta i undervisningen. 

För stor olovlig frånvaro kan leda till att en kurs eller ett studieavsnitt bedöms som bruten, men också lovlig frånvaro kan påverka inlärningen. Eftersom bedömningen är kontinuerlig och många lektioner innehåller någon form av individuell eller gruppvis presentation, diskussion eller delprestation är närvaron viktig.

Speciellt under brytveckan ordnas många aktiviteter eller delprestationer som kan vara svåra att kompensera och som kan vara viktiga för slutbedömningen i en kurs/ett studieavsnitt. Om du är tvungen att vara frånvarande under ett kursprov på grund av sjukdom ska hemmet meddela kansliet under skoldagens lopp. Om du är myndig kan du sjukanmäla dig själv, men behöver ändå bestyrka sjukdomen med ett skriftligt intyg av läkare eller förälder. 

Om du har missat ett prov pga lovlig frånvaro har du rätt att delta i omtagningsprov som hålls kvällstid kl. 16.00–20.00 efter varje period. Du kan delta i högst två prov vid samma tillfälle. Om du deltar i ett prov har du tre timmar tid att skriva provet medan du har rätt till fyra timmar om du skriver två prov.

Giltig och ogiltig frånvaro

Vi skiljer mellan fyra olika slag av frånvaro som har olika färgkoder i Wilma:

1. sjukfrånvaro – sjukanmäld enligt skolans rutiner

2. lovlig frånvaro – ansökan godkänd på förhand

3. olovlig frånvaro – borta utan att vara frånvaroanmäld eller mer än 15 minuter försenad

4. förhinder – uppbåd, frånvaro pga corona, skoluppdrag på annat håll t.ex. studiebesök med annan kurs/annat studieavsnitt, studieresor, MEP, skolmusik och skolturneringar  

Eftersom vi vill ge de bästa förutsättningarna för inlärning har vi gränser för hur mycket frånvaro som tillåts. Om du har tre röda frånvarotimmar i en kurs/ett studieavsnitt bedöms den som bruten (= B) och du måste då gå om kursen/studieavsnittet från början vid ett annat tillfälle.

Så här gör du om du är sjuk

Om du är sjuk kan varken du själv som studerande eller din vårdnadshavare föra in sjukanmälningar direkt i Wilma, utan frånvaron meddelas till kansliet. Sjukanmälan behöver meddelas samma dag. Inga sjukanmälningar godkänns i efterskott.

Om du blir sjuk under skoldagen ska du sjukanmäla sig till skolhälsovårdaren innan du går hem. Om du inte får tag på skolhälsovårdaren kan du sjukanmäla dig till skolsekreteraren. 

Omyndiga studerande:

Vårdnadshavare sjukanmäler studerande genom att ringa eller skicka e-post / wilmameddelande till skolsekreteraren Jeannette Herold (050-336 4479, [email protected]). 

Myndiga studerande:

När du är myndig kan du sjukanmäla dig själv per telefon till skolsekreteraren (050-336 4479). Ifall du är sjuk längre än fem sjukdagar ska du lämna in intyg över sjukdom till kansliet. Intyget ska antingen vara ett intyg av läkare/hälsovårdare eller ett intyg över sjukdom från förälder.

Så här ansöker du om ledighet på förhand

Ledighet kan beviljas av grupphandledare/mentor eller rektor. Om den ansökta ledighetens längd är från en lektion till två skoldagar ansöker du om ledighet av din grupphandledare/mentor senast tre dagar på förhand. Om det gäller tre eller flera skoldagar skickas ansökan till rektor per mejl eller wilma senast en vecka på förhand. 

Ledighet beviljas inte för körlektioner och arbetsturer – dem ska du sköta utanför skoltid. Däremot kan du beviljas ledighet exempelvis för ditt körprov, för arbetsintervju och för vårdbesök. 

Om ledighet för privat resa beviljas för en lektion som innehåller skriftligt prov, delprov eller annan prestation som behöver övervakas kan du skriva ditt prov enbart vid ett omtagningsprovtillfälle då också någon annan studerande anmält sig till samma prov. På det sättet tvingas ingen lärare göra ett prov enbart för någon som varit borta p.g.a. privat resa vid det egentliga provtillfället. 

Du kan läsa mera om ansökan om ledighet för resor, läkarbesök och körprov i studieguiden HÄR.