Våra läsårsmål och fokusområden

Vårt läsårsmål är att våra studerande mår bra under sin gymnasietid, att de utvecklas, lär sig, tänker kritiskt, reflekterar, analyserar och tar ansvar för sig själva, sina studier, sina  medmänniskor och vårt samhälle. Vi skapar en hållbar vardag och livsstil i vår inkluderande gemenskap. 

Och vi stöder och hjälper dem att få en bred allmänbildning (kunskap, färdigheter och kompetenser)  och god grund att stå på, med grund i vår värdegrund, och som strävar framåt och klarar sig bra vidare i studierna och livet.

Vi jobbar tillsammans här och nu, men förbereder också för tredje stadiet och livet.

Våra fokusområden 

• Välmående och handledning:

• Kunskapstörst och Glädje i arbete

• Nordism

Vi diskuterar samt utvecklar dessa i vår verksamhet och vardag tillsammans under läsåret.

Tyngdpunktsområde för läsåret: Psykologisk trygghet 

Under läsåret kommer vi att fortsätta att ha Psykologisk trygghet som vårt tyngdpunktsområde och vi kommer att sträva efter att det ska vara en naturlig del av vår vardag och verksamhet. Vi ser på det ur ett brett perspektiv och kommer att lägga extra vikt vid välbefinnande och trygghet, att ha ett öppet och tillitsfullt klimat, där alla är jämlika och hittar glädjen i studierna och arbetet. Det innefattar också att vi ska tänka på mänsklig, social och samhälleliga hållbarhet.

Vi skapar ett klimat med positiva relationer så att vi ser varandra, lyssnar på varandra och vågar misslyckas, men också gläds med varandra då vi lyckas och förstärker varandras styrkor, och skapar en samhörighetskänsla och har en positiv kommunikation i skolan där allas åsikter hörs. 

Studerande och personal möts och jobbar tillsammans i en inkluderande och lärande gemenskap, där miljön är trygg och dynamisk.  Tyngdpunktsområdet får uppmärksamhet i vår dagliga verksamhet, och under grupphandledartimmar/mentorsträffar och våra gemensamma veckosamlingar.