Vår värdegrund och verksamhetsidé

Gymnasiet Grankulla samskolas värdegrund och verksamhetsidé har reviderats under läroplansprocessen under de senaste läsåren. Vi kommer att jobba vidare med det vi har tänkt och gjort tidigare samt revidera och utveckla vissa delar.  Vi betonar bland annat följande:

Vår värdegrund avspeglas i våra mål och i vår dagliga verksamhet och konkretiseras i vårt bemötande av varandra. Studiemiljön är en trygg och öppen gemenskap med plats för en mångfald av tankar, frågor, känslor och åsikter. 

Tillsammans vill vi hitta glädjen i att lära sig. Vår verksamhet bygger på engagemang, nyfikenhet och kontinuerligt lärande hos personal och studerande. Vi värderar uthålligt arbete och mångsidig kunskap. Skolan är en plats där alla känner att de kan både lyckas och misslyckas, samt växa och utvecklas. Vi vill skapa en gemenskap där alla är delaktiga, respekteras för dem de är, är trygga och kan vara sig själva. Skolan är en social och kulturell mötesplats där vi tar hänsyn till varandra. Vi är måna om att skapa en skola där arbetet för jämställdhet och jämlikhet samt likabehandling genomsyrar hela vår skolkultur.  Vi fostrar till ansvar för oss själva, varandra och omvärlden och agerar för en ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar framtid. Vi känner tacksamhet och uppskattning för det vi har och det vi får. 

I Gymnasiet Grankulla samskola arbetar vi sedan flera år utgående från en syn på lärande som omfattar kunskaper, färdigheter och kompetenser. Vi strävar efter att skapa en atmosfär där de studerande ges utrymme att lära känna sina styrkor, där det är tryggt att utveckla sina färdigheter och det är accepterat att misslyckas på vägen. Vi stöder engagemang, nyfikenhet och lust till kontinuerligt lärande hos både personal och studerande.  En aktiv dialog om attityder och värderingar ställer höga krav på språklig kompetens och språklig medvetenhet. Ett nyanserat språk stöder en respektfull dialog. Vårt globala arbete med resor, utbytesstuderande och samarbeten med organisationer skapar förståelse och respekt för andras och egna kulturer och traditioner.

För att främja studiemotivationen och inlärningen är studiemiljön i GGs digital, kreativ, flexibel, inspirerande och trygg. Lärandet är också en ständigt pågående verksamhet som inte begränsas till skolan och därför är vår uppgift att möjliggöra inlärning både i och utanför skolan.

Målet med vår verksamhet är att stöda djuplärande. Undervisningen och handledningen i lärandet lyfter fram framtidskompetenser och att lära sig att lära.

I GGs utgår vi från sex centrala kompetenser som stöd för lärande:

Kognition, Kommunikation, Kollaboration, Kritiskt tänkande, Kreativitet, Karaktär

De centrala kompetenser som genomsyrar GLP2016 och som fortsättningsvis lyfts fram i GLP21 betonas i vår undervisning. GGs har grupperat in kärnkompetenserna i sex egna K:n – kollaboration, kreativitet, kritiskt tänkande, kommunikation, karaktär och kognition. Under läsåret jobbar vi vidare med djuplärande via kompetenser utgående från kärnkompetenserna i NPDL och de mångsidiga kompetenserna i den nya läroplanen.