• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Mål och profil
  • Vision

Vision

Åren 2011-14 jobbade vi med framtidsstrategin "UPPVIND". Det gav oss en stark känsla av framåtanda och positiv respons uppmuntrade oss att ställa upp nya mål. 

Under åren 2014-17 fortsatte vi utveckla framtidens skola genom visionen ”MEDVIND”. Vårt skepp seglade till en ö präglad av ledorden ”humanistisk”, ”progressiv”, ”engagerad” och ”akademisk”. 

Visionen ”BRON” tar nu sikte på år 2020. Den leder oss vidare från ön till stadsdelarna Innocity, Kanhagen, Vethöjden, Framhäll och Vida Vidden på fastlandet. Bilden nedan fungerar som verktyg för reflektion kring vårt skolutvecklingsarbete.  
Vår skola fungerar som bron till den kunskap, de värderingar och de färdigheter våra studerande behöver för att framgångsrikt ta sig fram i livet och fortsatta studier. Till dessa värderingar hör ansvar för varandra och vår gemensamma värld. Vårt uppdrag är att handleda våra studerande till en bred allmänbildning och stöda deras utveckling till driftiga, innovativa och kreativa individer. Vi lägger speciell vikt vid att förse våra studerande med de studiefärdigheter de behöver i sina högskolestudier. I vår vision liknar vi dessa mål vid stadsdelar vi vill ta dem till.

vision2020

Vethöjden

Med allmänbildning avser vi värderingar, kunskaper, färdigheter, attityder och vilja med vars hjälp en kritiskt och självständigt tänkande individ kan samverka med andra och handla på ett ansvarsfullt, empatiskt och framgångsrikt sätt. Vi fördjupar den studerandes intresse för vetenskapens och konstens värld. Skolans hela verksamhet omfattande undervisning, tillställningar och evenemang är den inlärningsmiljö i vilka denna allmänbildning föds. Den kunskap den studerande inhämtar är resultatet av djupinlärning, förståelse och reflektion och har fötts i ett konstruktivistiskt och kontextuellt sammanhang. Individualisering, kontinuerlig respons och formativa arbetssätt är våra sätt att jobba för denna allmänbildning.

Kanhagen

Vi stöder utvecklingen av de kompetenser och färdigheter som utgör förutsättningen för att de studerande framgångsrikt skall klara av kommande studier och arbetsliv och kunna arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Till dessa kompetenser hör initiativförmåga, flexibilitet, social, digital, kommunikativ och kontextuell kompetens. Förmåga till empati och tolerans samt globala och kulturella kompetens stöder vårt arbete för internationalism och global fostran.

Innocity

Vi stöder våra studerandes utveckling till kreativa och innovativa individer som kan förena konst och vetenskap och som hittar nya lösningar på de utmaningar de stöter på på såväl individuell som samhällelig nivå. Målet är nytänkande och driftiga individer som är självstyrda och som självständigt kan föra utvecklingen framåt.

Framhäll

Vi förbereder våra studerande för studier på tredje stadiet genom att träna de studiesätt och de arbetsmetoder som är vanliga på tredje stadiet. Vi bygger nätverk till högskolorna för att kunna erbjuda våra studerande bästa möjlighet att få insikt i högskolornas verksamhetsmiljö och utbud. Vi stöder också den individuella utvecklingen av de färdigheter som behövs för högskolestudier. Till dem hör kritiskt tänkande, tillämpningsförmåga, multilitteracitet, självledarskap och målinriktning.

Vida vidden

Vi är en skola med en rik internationell verksamhet med målet att hos våra studerande stödja medvetenhet om internationella och globala frågor och förhållanden. Vi fostrar till globalt ansvar och vilja att jobba för en kulturellt och socialt hållbar utveckling. Global rättvisa och öppenhet och respekt för andra kulturer är grundläggande värderingar i vårt internationella arbete.

ggs 2d vit