• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Mål och profil
  • Värdegrund

Värdegrundvardegrund

Vår värdegrund utgår från orden likvärdighet, öppenhet, acceptans, respekt, omsorg och solidaritet. Den mellersta cirkeln visar värdegrundens koppling till läroplanens tema för skolutveckling. Den yttre cirkeln leder värdegrunden vidare till läroplanens temaområden för utbildning och fostran.

Vår verksamhet bygger på en humanistisk människosyn. Värdegrunden lägger grunden för vår människosyn och våra mål och avspeglas därmed i vår dagliga verksamhet och konkretiseras i vårt bemötande av varandra. I den finns en gemensam övertygelse om vad som är viktigt, vad som är grunden för ett gott liv och med vilka medel man kan skapa grunden för en bättre värld.

Vi fostrar till solidaritet, öppenhet, globalt ansvar och omsorg för varandra och framtiden. Respekt för den enskilda individen, förståelse för livsstilar och åsikter som kan kännas främmande och tron på jämlikhet mellan människor av olika position, ålder, kön, sexuell läggning och etniskt ursprung är grundstenar i vår verksamhet. Skolan är en social och kulturell mötesplats som har både möjlighet och skyldighet att stärka individens och skolans kulturella identitet.

Vårt motto är "En skola – en gemenskap". Vi jobbar för en skolanda som kännetecknas av gemenskap, trygghet, öppenhet, glädje och tillit. Alla som arbetar i skolan – studerande, lärare och annan personal – är delaktiga i att utveckla skolan och har ansvar för det gemensamma välbefinnandet. Tendenser till trakasserier ska aktivt bekämpas. Vi bemöter fördomar, främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppenhet och aktiva insatser.


"Vår verksamhet bygger på en humanistisk människosyn."
Illustration: Linn Henrichson
ggs 2d vit