• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Studerandemedverkan
  • Intressegrupper

Intressegrupper

Vi uppmanar alla studerande att aktivt delta i hur skolan utformas och utvecklas. Det kan ske genom aktivitet inom elevkårens styrelse, inom jämlikhetsgruppen och inom andra grupper som med sin verksamhet sätter färg på vardagen. Våra studerande är också varmt välkomna att ta initiativ till egna grupper och kommittéer kopplade till skolans verksamhet.

Jämlikhetsgruppen

Vi har en grupp studerande och lärare som under handledning av en ansvariga lärare Malin Teir och Markus Ahlfors jobbar för jämlikhet och lika behandling av alla individer i skolan oberoende av t.ex. kön eller sexuell identitet. Gruppen erbjuder deltagarna en möjlighet att ventilera frågor om likvärdighet och en möjlighet att engagera sig i ett arbete för ett öppnare och mera jämlikt samhälle.

Jämlikhetsplan

 

 


 
ggs 2d vit