• GGs
  • STUDIER
  • Slutprov
  • Studentexamen

Studentexamen

studenstskrivning


Studentskrivningarna är ett kunskaps- och mogenhetsprov som ordnas vid gymnasierna i Finland. Skrivningarna ordnas två gånger per år, på våren och på hösten. Från och med hösten 2016 digitaliserades studentproven stegvis under perioden 2016-2019. 

Studentexamen kan avläggas vid en, två eller tre på varandra följande skrivningsomgångar. Genomförandet av examen anses vara inledd när du första gången anmäler dig till examen. Efter avlagd examen kan du komplettera din examen med nya prov samt förhöjningar av tidigare avlagda prov.

Du måste skriva fyra obligatoriska prov för att kunna avlägga din examen. Modersmålet är obligatoriskt prov för alla. Förutom det väljer du själv bland proven i andra inhemska språket, ett främmande språk, matematik och ett realämne vilka tre prov du skriver som obligatoriska. Observera att en examen får innehålla bara ett obligatoriskt prov i främmande språk. Utöver de obligatoriska proven kan du avlägga ett eller flera extra prov. En examen får bara innehålla ett prov i samma läroämne. I matematik, det andra inhemska språket och i de främmande språken ordnas prov på två nivåer; en mera krävande och en lägre. Du får avlägga vilken nivå du vill oberoende av vilken nivå i ämnet du valt att läsa i gymnasiet. I examen måste ett obligatoriskt prov vara avlagt på högre nivå! Vid samma skrivningsomgång kan du skriva högst två korta språk. Vill du skriva tre eller flera korta språk måste du sprida ut din examen på flera skrivomgångar än en.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i provet i modersmål, andra inhemska språket, främmande språk (engelska), ämnesreal och matematik krävs att du avlagt de obligatoriska kurserna i dessa ämnen. I språken bör kurserna vara avklarade vid tidpunkten för det skriftliga provet. För att få rätt att delta i proven i de korta språken krävs att du läst minst tre kurser i respektive språk. Examinander som lärt sig ett främmande språk (t.ex. genom utlandsvistelse) som ingår i studentexamen kan delta i provet i detta språk utan att avlägga kurser i ifrågavarande språk. De korta språk du kan avlägga i examen är C-engelska, franska, ryska, tyska, samiska, latin, spanska, italienska, portugisiska och klassisk grekiska.

Studentbetyg

Studentbetyget innehåller vitsordet i de studentprov som du avlägger. För att erhålla studentbetyg måste du ha klarat av gymnasiets lärokurs, dvs. få gymnasiets avgångsbetyg. Resultaten i alla de prov som du avlagt som obligatoriska prov syns på betyget. Likaså resultatet i alla de extra prov som du avlagt med godkänt vitsord. Resultat i prov som avlagts som extra och som är underkända skrivs inte ut på studentbetyget.

Utförligare information i Studieguiden sid. 60-77 och på studentexamensnämndens webbplats.


student 17

ggs 2d vit