• GGs
  • STUDIER
  • Rutiner
  • Trivsel

Trivsel

trivsel17

Ordningsreglerna gäller i skolan och under tillställningar, exkursioner och studieresor som arrangeras av skolan.

1.    Jag tar ansvar för en trygg studiemiljö och jag är skyldig att meddela skolans personal om jag upptäcker något som hotar tryggheten. 1)
2.    Jag tar inte med mig föremål eller ämnen som är förbjudna enligt lag eller sådana som kan hota andras säkerhet. 1) 5) 6)
3.    Jag är skyldig att delta i undervisningen om jag inte beviljats befrielse från den. 3)
4.    Jag bryter inte mot ordningen och jag uppför mig inte olämpligt mot andra. 4)
5.    Jag ersätter de skador jag åsamkar skolans egendom. 2)
6.    Jag stör inte undervisningen och annan av skolan ordnad verksamhet. 4)
7.    Jag gör mig inte skyldig till fusk så som plagiat och jag bryter inte mot upphovsrätten. 4) 8)
8.    Jag använder inte tobaksprodukter, alkohol eller andra rusmedel under skoltid, på skolområdet eller under andra skolevenemang. 5) 6)
9.    Jag varken fotograferar, filmar eller på annat sätt spelar in och publicerar material i syfte att kränka andra studerande eller personal. 7)

Jämlikhetsplan
Handlings- och åtgärdsplan vid diskriminering, trakasserier, kränkande behandling
Anonym anmälan om osakligt beteende


1)    Gymnasielag 21 § 1998/629
2)    Skadeståndslag 2 kap 1 § 2 § 3 § 412/1974
3)    Gymnasielag 25 § 1998/629
4)    Gymnasielag 26 § 1998/629
5)    Tobakslag 74 § 2016/549
6)    Alkohollag 58§ 1993/1143
7)    Strafflag 24 kap 8 § 1889/39
8)    Upphovsrättslag § 11 1961/404ggs 2d vit