• GGs
  • STUDIER
  • Rutiner
  • Kontakt med hemmen

Kontakt med hemmen

Kontakten med hemmen är viktig för oss och vi strävar efter att utveckla vår verksamhet i växelverkan med respons från våra studerandes föräldrar/vårdnadshavare. Vi håller kontakt med hemmen på följande sätt, men föräldrar/vårdnadshavare är givetvis välkomna att ta kontakt när som helst om frågor eller oklarheter uppstår.

Massbrev

Vi skickar ett brev med allmän information per e-post vid början av varje läsår. På samma sätt skickar vi inbjudningar till föräldramöten och annan information när det behövs. Dessutom skickar studiehandledaren ett informationsbrev per läsår. Mejlen skickas till de e-postadresserna som hemmen har uppgett på den kommunblankett som varje studerande lämnar in vid läsårets början. Om hemmets kontaktuppgifter ändras under läsåret behöver de nya uppgifterna meddelas till skolsekreteraren.

Föräldramöten

Vi håller årligen ett föräldramöte för varje årskurs. Datum för föräldramötet framgår ur brevet till hemmen, ur studieguiden och ur kalendern på hemsidan.

Webbplats och sociala medier

Information om t.ex. avvikande skoldagar och andra händelser finns här på vår webbplatsen. Vi lägger också ofta ut nya artiklar om skolans vardag och evenemang. Dessutom kan hemmen lätt ta del av skolvardagen om de följer oss på Facebook eller Instagram.

Wilmakoder

Wilma är ett bra sätt för hemmen att t.ex. följa upp den studerandes studieframgång och frånvaro. En del av de funktioner som hemmen är vana vid från grundläggande utbildningen finns inte längre i gymnasiets Wilma. Föräldrar/vårdnadshavare till omyndiga studerande får Wilmakoder när studierna inleds. Administrationsprogrammet skapar kod för bara den vårdnadshavare som antecknats överst på kommunblanketten. Denna vårdnadshavare skall i sin tur skapa en kod för den andra vårdnadshavaren. Instruktioner för hur den andra koden skapas finns i Wilma. Skolan har inte uppgifter om de studerandes familjeförhållanden. Om vårdnadshavarna sinsemellan inte kan komma överens om att dela koden ber vi hemmet kontakta skolan. Koderna är i kraft t.o.m. den dag den studerande fyller 18 år. Därefter kan föräldrar få tillgång till uppgifterna i Wilma endast med den studerandes skriftliga medgivande.

Kontakt med föräldrarna vid oro eller problem

Enligt den studerandevårdslag som trädde i kraft den 1.8.2014 måste skolan ha den studerandes samtycke också då vi kontaktar omyndiga ungdomars föräldrar/vårdnadshavare i frågor relaterade till studieframgång och elevvård. Om problem uppstår eller om det finns orsak till oro följer vi det tillvägagångssättet och strävar efter ett konstruktivt samarbete mellan den studerande själv, skolan och hemmet.

Hem och skola

I vår skola fungerar en med Hagelstamska skolan gemensam Hem och skola-förening. Föreningen ordnar bl.a. evenemang och föreläsningsserier för ungdomarna vid de två skolorna och för deras vårdnadshavare.

Läs mer om Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola rf.

ggs 2d vit