• GGs
  • STUDIER
  • Rutiner
  • Frånvaro

Frånvaro


Närvaroplikt

Enligt gymnasielagen §25 råder det närvaroplikt vid alla lektioner i gymnasiet och samtliga andra evenemang som arrangeras i skolan. Därför kan frånvaro från lektionerna tillåtas bara i motiverade fall. Vi har i enlighet med lagen formulerat egna regler för frånvaro och satt gränser för hur många lektioner en studerande kan gå miste om i en kurs. Den studerande är skyldig att själv följa upp sin frånvaro som dagligen uppdateras i Wilma.


Giltig och ogiltig frånvaro

Vi skiljer mellan fyra olika slag av frånvaro:

1. sjukfrånvaro (sjukanmäld enligt principen nedan) 
2. lovlig frånvaro (ansökan godkänd på förhand)
3. olovlig frånvaro (borta utan att vara frånvaroanmäld eller mer än 15 minuter försenad)
4. förhinder (uppbåd, skoluppdrag på annat håll t.ex. studiebesök med annan kurs, studieresor, MEP, skolmusik och skolturneringar)  

Lovlig frånvaro (grönt i Wilma) samt sjukfrånvaro som anmälts under en pågående skoldag (gult i Wilma) räknas som giltig frånvaro. Oanmäld sjukfrånvaro, frånvaro som du inte ansökt om eller som inte beviljats samt förseningar på 15 minuter eller mer räknas som ogiltig frånvaro (rött i Wilma) och kan leda till bruten kurs. Besök hos studiehandledaren, specialpedagogen, grupphandledaren, kuratorn, skolhälsovårdaren, skolpsykologen eller skolläkaren räknas inte som frånvaro, men noteras som förhinder med lila färg i Wilma. Frånvaro p.g.a. studieresor, skolturneringar och studiebesök inom andra kurser förs in på samma sätt.


Sjukfrånvaro

Omyndiga studerande:
Vårdnadshavarna sjukanmäler de studerande genom att ringa eller skicka e-post / wilmameddelande till skolsekreteraren Jeannette Herold (050-336 4479Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Sjukanmälan bör alltid göras den aktuella dagen. Inga sjukanmälningar godkänns i efterskott.

Myndiga studerande:
De studerande sjukanmäler sig själva per telefon till skolsekreteraren (050-336 4479). Sjukanmälan bör alltid göras den aktuella dagen. Inga sjukanmälningar godkänns i efterskott. En myndig studerande ska lämna in intyg till kansliet efter tre sjukdagar. Intyget ska antingen vara läkarintyg eller intyg över sjukdom från föräldrar.

Om en studerande insjuknar under skoldagen bör hen sjukanmäla sig till skolhälsovårdaren (eller i fall hon inte kan nås till skolsekreteraren). Inga sjukanmälningar godkänns i efterskott. 

Varken studerande eller vårdnadshavare kan föra in sjukanmälningar direkt i Wilma.


 

Läkare, tandläkare eller fysioterapeut

Besök hos läkare, tandläkare, fysioterapeut eller motsvarande ska anmälas till skolsekreteraren på förhand. Alternativt hämtar den studerande ett intyg från läkarmottagningen till kansliet genast efter besöket.


Beviljad ledighet

Ledighet från skolarbetet kan förekomma enbart i undantagsfall och beviljas i så fall av grupphandledare eller rektor. De studerande förväntas sköta sina ärenden på egen tid, men vägande orsaker för ledighet är t.ex. körprov, halkbanekörning, uppbåd, läkarbesök, arbetsintervju, oförutsedda familjetilldragelser, tävlingsresor, träningsläger eller studier utomlands. För förvärvsarbete och körlektioner beviljas inga ledigheter.

Ansök om ledighet genom att fylla i blanketten.

Om den ansökta ledighetens längd är från en lektion till två skoldagar ges ansökan till grupphandledaren senast tre dagar på förhand. Om det gäller tre eller fler skoldagar lämnas ansökan till rektor senast en vecka på förhand.


Privata resor

På grund av den intensiva studietakten får en längre frånvaro alltid följder för studierna. Läsåret är planerat med längre och kortare lov och från skolans sida räknar vi med att undervisningstiden respekteras. Därför utgår vi från att de studerande förlägger sina resor till lovtiderna. Endast i välmotiverade fall beviljas ledighet för privata resor. För träningsläger och tävlingsresor beviljas däremot ledighet. Godkända reseledigheter förs in med grön färg i Wilma. Anhållan om reseledighet riktas till rektor per telefon (050-3770317).

Om ledighet för privat resa beviljas under provvecka kan den studerande skriva sitt prov enbart vid ett omtagningsprovtillfälle då också någon annan studerande anmält sig till samma prov. På det sättet tvingas ingen lärare göra ett prov enbart för någon som varit borta p.g.a. privat resa vid det egentliga provtillfället. Resor som inte beviljats tillstånd förs in som olovlig frånvaro. De kan därmed leda till bruten kurs.


Bruten kurs

Frånvaro påverkar studieframgången. Eftersom vi vill optimera förutsättningarna för inlärningen har vi gränser för hur mycket frånvaro som tillåts. Om en studerande har tre röda frånvarotimmar i en kurs bedöms du med bruten kurs (= B) och måste då gå om kursen från början.


Tävlingsresor och träningsläger

Vid tävlingsresor och träningsläger kompenserar den studerande alltid genom självständigt utförda studier de lektioner som hen missar. Till skillnad från annan komplettering ger lärarna uppgifterna på förhand före ledigheten. För att lärarna skall hinna ge uppgifterna är det viktigt att ansökan om ledighet lämnas in till rektor i god tid, allra senast en vecka innan ledigheten.


Frånvaro under provvecka

Om en studerande utan giltig orsak varit frånvarande vid ett provtillfälle avbryts kursen och hen förlorar rätten att delta i omtagningsprovet. Om en studerande p.g.a. sjukdom är tvungen att vara frånvarande under ett kursprov skall hemmet meddela kansliet under skoldagens lopp. Om den studerande är myndig kan hen sjukanmäla sig själv, men behöver ändå bestyrka sjukdomen med ett skriftligt intyg av läkare eller förälder. Vid representationsuppdrag för skolans del får studerande skriva provet vid annan tidpunkt. Det samma gäller om beviljade ledigheter för träningsläger eller tävlingsresa infaller under provveckan.

Frånvaro under avvikande skoldagar

Om en studerande utan giltig orsak inte deltar i avvikande dagar (t.ex. Amazing Race, ÅA-dagen och högskoledagen) förs olovlig frånvaro in för de lektioner hen skulle ha haft om dagen hade varit normalt skolarbete. Hit räknas också julfest, självständighetsfest, gästföreläsningar och andra tillställningar under skoltid.

Förseningar

Förseningar förs in i Wilma med blå färg. Förseningar på 15 minuter eller mer innebär olovlig frånvaro för hela lektionen och förs in med röd färg. Olovlig frånvaro kan leda till bruten kurs (se ovan). Om en studerande försenar sig p.g.a. störningar i tåg- eller busstrafiken skall hen genast meddela kansliet per telefon (050-336 4479). I sådana fall noteras inte försening på mer än 15 minuter som olovlig frånvaro. 

ggs 2d vit